Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület
Danube Cup weboldalak
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2022. február 28.

 1.    Bevezetés

Az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület (székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.; cégjegyzékszáma: 01-02-0013484; „Adatkezelő”) az európai Danube Cup bejegyzett védjeggyel jelölt tevékenységek  (továbbiakban: „Tevékenység”) népszerűsítése céljából a danubecup.eu weboldalt és annak aloldalait, beleértve a danubecup.hu oldalt (továbbiakban: „Weboldal”) üzemelteti, amelyhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a partnereik, és a felhasználók (továbbiakban: „Érintettek”) egyes személyes adatait is kezelje.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az Érintetteket a Tevékenységgel összefüggő adatkezeléseinek legfontosabb körülményeiről.

 1. Általános rendelkezések

Az Adatkezelő a Tevékenység során az alább meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tevékenységgel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait kizárólag Magyarország területén kezeli és a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívüli személyeknek nem továbbítja.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, az info@danubecup.eu e-mail címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv.”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”);
 • Építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.  kormányrendelet („Kormányrendelet”).
 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket, ugyanakkor a Tevékenységgel összefüggő szolgáltatások következtében bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. A Weboldal üzemeltetése

Az adatkezelés célja: hírlevél szolgáltatás esetén annak biztosítása, hogy az Érintett által igényelt hírlevél a megadott e-mail címre érkezzen, illetve esetileg, a Tevékenységgel összefüggő közvélemény-kutatás.

Az adatkezelés tartalma: a honlap regisztráció nélkül mindenki számára hozzáférhető. Egyes eseti tartalmak megtekintése, így pl. a Tevékenységgel összefüggő kérdőív, személyes adatokat igényel a felhasználók részéről az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, amelyet elektronikus úton tudnak megadni, és ezeket az adatokat az Adatkezelő a szerverén tárolja. A kérdőív és a hírlevélre történő feliratkozás egymástól elkülönülnek, a felhasználó szabadon és külön-külön dönthet a két lehetőség igénybevételéről.

Az adatkezelés jogalapja: a honlapon regisztrált személyek (felhasználók) hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: hírlevélre feliratkozás esetén e-mail cím, kérdőív kitöltése esetén az Érintett neme és életkora.

A kezelt adatok forrása: Érintettek (felhasználók).

Az adatkezelés időtartama: 2 év, illetve a Tájékoztatóban közölt esetekben az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

Az adatkezelés helye: Budapest.

Hozzáférésre jogosultak: a szerveren tárolt adatokat az Adatkezelő munkavállalói, illetve megbízási és adatfeldolgozási szerződés alapján a szerkesztők és az informatikusok érhetik el.

Adattovábbítás: Az adatok nem kerülnek továbbításra.

3.2. A Danube Cup pitch verseny résztvevőinek adatai

A Danube Cup pitch versenyre jelentkező résztvevők személyes adatait az Adatkezelő más (jellemzően google forms) csatornán keresztül gyűjti be, és tárolja a saját számítógépein, a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon. Személyes adatok a weboldalra nem kerülnek ki. A gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a verseny eredményes lebonyolításához szükséges tevékenységek (tájékoztatás, kommunikáció, díjazás, stb.) kapcsán használja fel, és harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Kizárólag a verseny szervezői férnek hozzá a személyes adatokhoz.

3.3. Egyéb adatkezelések

Eseti jelleggel az Adatkezelő egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3.4. A Weboldalon használt sütikre vonatkozó tájékoztatás

Az Adatkezelő a Weboldal használatának elemzése és ezáltal a Weboldal tartalmának javítása érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az Ön böngészőjének közreműködésével. Erre azért van szükség, mert ha az Ön böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a Weboldal tekintetében.

A sütiket Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Pontosabb iránymutatást az alábbi biztonságos online kommunikációról szóló honlapokon kaphat:

–          Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség: http://www.youronlinechoices.com/hu/

–          Társaság a Szabadságjogokért: http://www.nopara.org/blank-bvzk2

A holnap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Google Analytics beépülő mérőkódjával külső szolgáltatóként a Google segíti.

A Google Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.

A Google Analytics sütik funkciója: a Google Analytics a sütijeivel a honlap üzemeltetőjét segíti abban, hogy a honlap használatáról megtudja a legfontosabb információkat és ezekből következtetéseket vonjon le a honlap fejlesztése érdekében. Ezek a sütik anonim formában gyűjtik az információkat (pl. a látogatások számát, mely oldalról érkezett a felhasználó, és mely oldalakat látogatta meg), anélkül, hogy a felhasználót azonosítanák.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

–          Google adatvédelmi irányelv (https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/)

–          Google Analytics fejlesztőknek szóló tájékoztató (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelések kizárólagos helye az Adatkezelő székhelye és az Adatkezelő szervere.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Tevékenység nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a)   az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • b)   hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • c)   változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • d)   a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület

Székhely:
1093 Budapest, Fővám tér 8.

nyilvántartási szám: 01-02-0013484

E-mail: info@danubecup.eu

 1.    Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett elérhetőségein.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az Érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)      a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)   a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)   törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, forduljon az Adatkezelőhöz a 6. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu